برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدان

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابدان

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدان واژه (های) تن ها است.

برابر انگلیسی:
Bodies


برنامه نویس: سیاوش طراوتی