برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدالاباد

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابدالاباد

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدالاباد واژه (های) جاویدن- همیشه است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی