برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدال

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابدال

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدال واژه (های) جای گزینی- دگردیسی- غلندران است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی