برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع کردن

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابداع کردن

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع کردن واژه (های) نوآفریدن است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی