برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع کرد

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابداع کرد

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع کرد واژه (های) نوآفرید است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی