برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابداع

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداع واژه (های) نوآفرینی-نوآوری است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی