برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداء

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابداء

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابداء واژه (های) آغازیدن است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی