برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدا

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابدا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابدا واژه (های) هرگز- همیشه- هیچگاه است.

برابر انگلیسی:
Never


برنامه نویس: سیاوش طراوتی