برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابد

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابد

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابد واژه (های) جاوید- همیشگی- همیشه است.

برابر انگلیسی:
Eternity


برنامه نویس: سیاوش طراوتی