برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابخل

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابخل

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابخل واژه (های) زُفت تر است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی