برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابحر

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابحر

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابحر واژه (های) دریاها- رودها است.

برابر انگلیسی:
Seas ‏(plur.)


برنامه نویس: سیاوش طراوتی