برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتکار

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتکار

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتکار واژه (های) نوآوری- نوآوردگی است.

برابر انگلیسی:
Innovation


برنامه نویس: سیاوش طراوتی