برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتهاج

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتهاج

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتهاج واژه (های) شادمانی است.

برابر انگلیسی:
Happiness


برنامه نویس: سیاوش طراوتی