برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاع

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتلاع

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاع واژه (های) اوباریدن- فروبُردن است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی