برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاج

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتلاج

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاج واژه (های) پگاهیدن است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی