برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاء

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتلاء

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلاء واژه (های) دچاری- دچار شدن- دامن گیری- آلودگی- گرفتاری است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی