برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلا

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتلا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتلا واژه (های) آلودگی- دچاری- گرفتاری- دچار شدن- دامن گیری است.

برابر انگلیسی:
Contract ‏(disease)-Infect


برنامه نویس: سیاوش طراوتی