برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتذال

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتذال

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتذال واژه (های) بی ارجی- پرهیز- پیش پاافتادگی- خوارگرایی است.

برابر انگلیسی:
Vulgar


برنامه نویس: سیاوش طراوتی