برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدایی ترین

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتدایی ترین

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدایی ترین واژه (های) ساده ترین- نخستین است.

برابر انگلیسی:
Most primitive


برنامه نویس: سیاوش طراوتی