برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدایی

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتدایی

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدایی واژه (های) آغازین- ساده است.

برابر انگلیسی:
Primitive


برنامه نویس: سیاوش طراوتی