برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتداع

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتداع

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتداع واژه (های) نوآوری- نویابی است.

برابر انگلیسی:
Innovate


برنامه نویس: سیاوش طراوتی