برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدائا

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتدائا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدائا واژه (های) درآغاز است.

برابر انگلیسی:
In the beginning


برنامه نویس: سیاوش طراوتی