برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتداء

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتداء

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتداء واژه (های) آغاز- آغازیدن- نخست است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی