برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدا

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتدا

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتدا واژه (های) سر آغاز- نخست است.

برابر انگلیسی:
Beginning


برنامه نویس: سیاوش طراوتی