برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتحاث

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتحاث

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتحاث واژه (های) کاویدن- گُفتمان است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی