برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتار

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابتار

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابتار واژه (های) آزمایش- بازداری- دهش است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی