برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباکرد

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اباکرد

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباکرد واژه (های) سرباززد- سرپیچید- نپذیرفت است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی