برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابالیس

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابالیس

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابالیس واژه (های) اهریمنان است.

برابر انگلیسی:
Satane


برنامه نویس: سیاوش طراوتی