برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابال

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابال

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابال واژه (های) شبان- شُتُرچران- شُتُردار است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی