برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباطیل

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اباطیل

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباطیل واژه (های) بی هُده ها- یاوه ها- یاوه ها است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی