برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباض

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اباض

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباض واژه (های) رگِ ران است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی