برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابازیر

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابازیر

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابازیر واژه (های) دیگ ابزار است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی