برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریقون

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اباریقون

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریقون واژه (های) بَج است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی