برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریق

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اباریق

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباریق واژه (های) آوتابه ها است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی