برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابابیل

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه ابابیل

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابابیل واژه (های) پرستو- گروه ها- گله گله است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی