برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباء کردن

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اباء کردن

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباء کردن واژه (های) نپذیرفتن است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی