برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباء

با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.


برابر پارسی واژه اباء

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) اباء واژه (های) تن زدگی- روی تافت- سرپیچی است.


برنامه نویس: سیاوش طراوتی