با ما همکاری کنید و واژه های پیشنهادی خود را برای ما بفرستید. برای همکاری این برگه را بخوانید.

واژه های بیگانه: واژه های پارسی

آئتیت: دالمَنسَنگ
آئرودینامیک: هواجُنبی
آئرولوژی: هواشناسی
آئرولیت: آسمان سنگ
آئرومتر: هواسنج
آئروناویگاسیون: ناوبری هوایی
آئسه: بی دشتان- نومید
آب بقا: آب نامیری
آب تبلور: گِنآب
آب حسرت: آبِ رَسانه
آب حوضی: آب کش
آب حیات: جان فزا- زیست آب- آب زندگی
آب خسق: زرتک
آب صفا: آب یک رنگی
آب صفتی: آب خویی- آب سرشتی
آب طرب: می انگوری
آب قصیل: آب خوید
آب قنات: پَرشک
آب قند: آب پانیذ- آبلوچ
آب معدنی: آب کان
آب مقطر: چکیدآب
آباء: پدران- نیاکان
آباء علوی: هفت آسمان- پدران برین
آباج: همیشگی ها
آبار: چاه ها
آباژور: سایبان- سایه شکن- نورتاب
آبای علوی: هفت آسمان
آبراسیون: شُست وساب
آبستره: آهیخته- جدابن
آبسولوتیسم: خودکامگی
آبسه: پیله
آبق: آبک- سیماب
آبگینه طارم: سپهر
آبنوس: چوب سنگ
آبونمان: هم بستانه
آبونه: هم بست- هم وند
آبیسال: مغاکی
آپ تو دیت: به روز- به روزآمده
آپ تو دیت کرد: به روزآورد
آپ تو دیت کردن: به روزآوردن
آپارات: ابزار- دستگاه
آپارتاید: جدازیستی
آپارتمان: سراچه
آپارتی: بی چشم و رو- بی چشم ورو
آپاندیس: آویزه- فزون روده
آپاندیسیت: فزون رودگی
آپتئور: پسین دید- گوهرپرستی
آپتئوز: پسین دید- گوهرپرستی
آپتال: بی گلبرگان
آپزمان: فرونشست
آپستیل: پی نوشت
آپلیکیشن: کاربست
آپولوژیست: ترساستای- ستایش گر
آپولون: آتور- ایزد خورشید- ایزدخورشید
آپویتمنت: دیدار- دیدارگاه
آتابای: بزرگ مرد
آتاشه: وابسته
آتراکسیون: کشش
آتروپین: زهر گیاه
آتریاد: دسته
آتش تهیه: آتش همراه
آتشگاه حمام: گلخن
آتش مزاج: آتشی- تُندخوی
آتلانتیک: اتلس
آتلیه: کارکد- کارگاه- هنرکده
آتمایزر: بوی افشان
آتمسفر: پناد- هوابار
آتو: شاهبرگ
آتی: آینده
آتیک: دروانه- زبر- زیر شیروانی
آتیه: آینده
آثار: نشانه ها- یادبودها- یادگارها
آثام: گناهان- گناه ها
آثم: گناه کار
آجال: پرواها
آجام: بیش هها- نیزارها
آجر: آژیانه- آگور
آجرک الله: خدا پاداشت دهاد
آجل: پس آینده- درآینده- دیررس
آجی چای: تلخه رود
آچار: دست افزار
آچمز: کیش بست
آچوق: زابگر
آحاد: تک ها- یکان- یک ها- تک ها- یک ها
آخته چی: سرآخور
آخذ: گیرنده
آخذه: افسردگی- بی هوشی- کرختی
آخر: انجام- پایان- واپسین- پسین
آخر الامر: سرانجام
آخر الزمان: پایان روزگار- سرانجام
آخر امر: سرانجام
آخر زمان: پایان روزگار- سرانجام
آخرالدواء: پسین دارو
آخرالزمان: پسین زمان
آخربینی: پایان نگری- پسین بینی
آخرت: انجامش- رستاخیز- روز بازپسین
آخرچرب: آسایش و فراوانی- پایان چرب
آخرچی: دَهنه دار- ستوربان
آخردست: به پایان- پایین گاه
آخرکار: پایان کار- دس تِپس- سرانجام
  1      2      3      4      5      6     
  پس